Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.08.2012 r.

Zbieranie statystyk

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy Działoszyce w roku szkolnym 2012/2013

 

ZEAS-P-13/2012

   

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy) na „dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy Działoszyce w roku szkolnym 2012/2013” wybrano ofertę złożoną przez:

 

DUET TRANS A. i J. Skóra

Spółka Jawna
Słupów 6, 32-218 Słaboszów

     

z ceną ofertową brutto za 1 km przebytej trasy: 3,70 zł. (słownie: trzy złote 70/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU

 

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ oraz spełnia wymogi ustawy.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert, z czego żadna nie podlegała odrzuceniu. Zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 100% zastosowanym przez Zamawiającego, wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:

 

                                                              
  

Numer   oferty

  
  

Firma   (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  
  

Punktacja   w kryterium cena (kryterium jedyne)

  
  

1

  
  

F.H.U.P.   DREWGRÓD

  

Mirosław   Blacha

  

Marianów   7,

  

28-440   Działoszyce

  
  

77,08

  
  

2

  
  

Firma   Przewozowo-Usługowa

  

Michał   Lniak

  

ul.   gen. Andersa 6/21,

  

28-100   Busko-Zdrój

  
  

74,90

  
  

3

  
  

Przewóz   Osób

  

Sylwester   Lasak

  

Szczerbaków   43,

  

28-160   Wiślica

  
  

83,33

  
  

4

  
  

Przewóz   Osób „ATLANTIC”

  

Maciej   Kopeć

  

Zbludowice   ul. Świętokrzyska 8,

  

28-100   Busko-Zdrój

  
  

79,06

  
  

5

  
  

DUET   TRANS A. i J. Skóra

  

Spółka   Jawna

  

Słupów   6,

  

32-218   Słaboszów

  
  

100,00

  
  

6

  
  

Transport   Osobowy Mini-Bus

  

Andrzej   Domagała

  

Czuszów   9,

  

32-112   Klimontów

  
  

72,55

  

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

 

Brak ofert odrzuconych.

 

 

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

 

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Informacja o terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy:

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Działoszyce, 17.08.2012 r.

DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół i Placówek

/-/ Marcin Miszczyk

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2012-08-17
Data publikacji:
2012-08-17
Data ostatniej zmiany:
2012-08-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 14:14:47, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)