Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.09.2012 r.

Zbieranie statystyk

Przebudowa drogi gminnej relacji Ksawerów -Dębowiec - Szyszczyce nr 321013T /długości 0,265 km/ w km. 2 + 420 do km. 2 + 685 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Szyszczyce. |Przebudowa drogi gminnej relacji Kujawki przez wieś nr 321092T /długości 0,205 km/ w km. od 00 + 000 do km. 00 + 140 oraz od 00 + 000 do km 00+065 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Kujawki.

                                             Działoszyce, dnia 27. 09. 2012 r.

Znak sprawy: BID.ZP.12.2012                                     

Wg rozdzielnika

                            

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

 

                        Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji zadania j.n.

a. Przebudowa drogi gminnej relacji Ksawerów -Dębowiec - Szyszczyce nr 321013T /długości 0,265 km/ w km. 2 + 420 do km. 2 + 685 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Szyszczyce,

b. Przebudowa drogi gminnej relacji Kujawki przez wieś nr 321092T /długości 0,205 km/ w km. od 00 + 000 do km. 00 + 140 oraz od 00 + 000 do km 00+065 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie wsi Kujawki”,

wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez firmę p.n.:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe SZAR – BUD s. c. 28 – 530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107

Uzasadnienie wyboru

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ oraz zapisy ustawy Pzp. Oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty z czego odrzuceniu nie podlegała żadna oferta.

Zgodnie z kryterium oceny ofert – cena – waga 100%, zastosowanym przez Zamawiającego, wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów t.j. 100,0.

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 86 089,73 zł.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:

 

                                            
  

Numer
  oferty

  
  

Firma   (nazwa) lub nazwisko oraz

  

adres   wykonawcy

  
  

Punktacja w   kryterium cena (jedyne)

  
  

1.

  
  

STRABAG Sp. z o.o. Oddział w   Kielcach, Kajetanów 117,

  

26 – 050 Zagnańsk  F: 41 3011588

  
  

88,0

  
  

2.

  
  

PRID Spółka z o.o. ul. Racławicka   41b 32 – 200 Miechów

  

F: 41 2421950

  
  

92,5

  
  

3.

  
  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Szar – Bud” s.c.

  

28 – 530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107

  

F: 41 3520262

  
  

100

  
  

4.

  
  

Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans”   Henryk Wojda,

  

28 – 300 Jędrzejów, ul. Głowackiego   93

  

F: 41 3866340

  
  

96,8

  

 

 

Informacja o odrzuceniu oferty

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

              

                                                                      

                                                                                                                                                                        

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2012-09-27
Data publikacji:
2012-09-27
Data ostatniej zmiany:
2012-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)