Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 9.10.2012 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w sezonie 2012/2013

 

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy) na „dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w sezonie 2012/2013” wybrano ofertę złożoną przez:

 

P.P.H.U. „SADPOL”

Krzysztof Sady
ul. Piłsudskiego 30, 28-440 Działoszyce

     

z ceną ofertową brutto: 97.025,00 zł.

 

UZASADNIENIE WYBORU

 

Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści SIWZ oraz spełnia wymogi ustawy.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty, odrzuceniu nie podlegała żadna oferta. Zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 100% zastosowanym przez Zamawiającego, wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom:

 

                                   

  

Numer oferty

  

  

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres   wykonawcy

  

  

Punktacja w kryterium cena (kryterium   jedyne)

  

  

1

  

  

P.P.H.U.   „SADPOL”

  

Krzysztof   Sady

  

ul.   Piłsudskiego 30,

  

28-440   Działoszyce

  

  

100,00

  

  

2

  

  

FHU   „DAMARKO-TRANS” s.c.

  

Marek   Kołton i Dariusz Kołton

  

ul.   Krakowska 40

  

28-440   Działoszyce

  

  

94,76

  

  

3

  

  

TOWAROWY   TRANSPORT DROGOWY

  

Handel   Obwoźny art. przemysłowymi

  

Maryla   Osika

  

Lgota,   ul. Krótka 4

  

32-543   Myślachowice

  

  

97,22

  

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

 

Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została odrzucona.

 

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

 

Zamawiający informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

 

 

 

Informacja o terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy:

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Działoszyce, 08.10.2012 r.

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy

/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2012-10-09
Data publikacji:
2012-10-09
Data ostatniej zmiany:
2012-10-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)