Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zbieranie statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: BID.ZP.07.2016.

Nazwa zadania:

a/ remont drogi gminnej  Niewiatrowice – Iżykowice nr 321050T, od km 0 + 420  do km 0+930, długości 510 m,

b/ remont drogi gminnej  Ksawerów – Opatkowice nr 321012T, od km 0 + 000  do km 0+250, długości 250 m,

c/ remont drogi gminnej Kujawki – Sudół, od km 0+350 do km 0+735,    

długości 385 m, 

Rodzaj ogłoszenia

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowe  „WOJTRANS”  Henryk Wojda;

28-300 Jędrzejów,  ul. Głowackiego  93.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. 1

Przedsiębiorstwo Drogowe  „WOJTRANS”  Henryk Wojda; 28-300 Jędrzejów, 

ul. Głowackiego  93

Cena oferty brutto:  242 255,04  zł.

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium termin: 10,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 30,00

Łączna punktacja: 100,00

Informacja o odrzuceniu oferty

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

Informacja wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

DZIAŁOSZYCE, dnia 1. 12. 2016 r.

.………………………………..

KIEROWNIK ZAMAWIAJACEGO

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek (Krystyna.Ciszek)
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Data ostatniej zmiany:
2016-12-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-09 12:52:04, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)