Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.10.2017 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2017/2018

Ogłoszenie nr 500046976-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Jednostek w Działoszycach: dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2017/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 589292-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Jednostek w Działoszycach, Krajowy numer identyfikacyjny 29063269500000, ul. ul. Skalbmierska  5, 28440   Działoszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3526005 w. 28, e-mail zas_dzia@wp.pl, faks 041 3526005 w. 29.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa opału do szkół, placówek i domów nauczyciela w gminie Działoszyce w sezonie 2017/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału wg następujących rodzajów i parametrów: – węgiel kamienny KOSTKA w ilości łącznej ok. 90 ton: wartość opałowa min. 26 MJ/kg, popiół do 10%, siarka do 1%; – węgiel kamienny EKOGROSZEK LUZEM w ilości łącznej ok. 295 ton: wymiar ziarna: 5–25 mm, zdolność spiekania (liczba Rogi, RI) do 15, wartość opałowa min. 26 MJ/kg, maksymalna ilość miału do 10%, popiół do 10%, siarka do 1%; – węgiel kamienny MIAŁ w ilości łącznej ok. 35 ton: wartość opałowa min. 22 MJ/kg, popiół do 18%, siarka do 1%

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09111210-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 216715.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: WĘGLOPASZ Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piątkowska 149/6
Kod pocztowy: 60-648
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 266559.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 266559.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 312772.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Jednostek w Działoszycach

 

mgr Marcin Miszczyk

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 11:13:58, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)