Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 4.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 543935-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500091417-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, Krajowy numer identyfikacyjny 52765800000, ul. ul. Skalbmierska  5, 28440   Działoszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3526005 w. 26, e-mail gamina@dzialoszyce.pl, faks 413 526 900.
Adres strony internetowej (url): www.dzialoszyce.eobip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – termomodernizacja budynków szkół”

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków szkół w Gminie Działoszyce tj: Część I: Szkoła Podstawowa w Działoszycach, ul. Szkolna 5, 28-440 Działoszyce, W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: • Roboty rozbiórkowe i demontażowe • Docieplenie ścian zewnętrznych • Docieplenie stropodachu pełnego nad budynkiem szkoły oraz częścią piwnic • Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych • Wymiana rur spustowych , rynien • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej • Remont schodów, murków zewnętrznych • Ułożenie opaski odwadniającej • Remont pomieszczenia kotłowni oraz składu opału • Montaż pochyłego dna składu opału • Roboty branżowe Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 - Roboty budowlane 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe 45450000-6 - Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków 45321000-3 - Izolacja cieplna 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45261410-1 Docieplenie stropodachu pełnego 45261000-4 Obróbki blacharskie 45261320-3 Rynny i rury spustowe 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331100-7 Instalacja grzewcza 45331100-0 Kotłownia 45332200-5 Instalacja wodna 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Część II: Szkoła Podstawowa w Dzierążni, Dzierążnia 171, 28-440 Działoszyce W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: • Roboty rozbiórkowe i demontażowe • Docieplenie ścian zewnętrznych • Docieplenie stropodachu pełnego łącznikami • Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji • Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych • Wymiana rur spustowych , rynien • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej • Remont schodów, murków zewnętrznych • Ułożenie opaski odwadniającej • Remont pomieszczenia kotłowni oraz składu opału • Montaż pochyłego dna składu opału • Roboty branżowe Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 - Roboty budowlane 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe 45450000-6 - Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków 45321000-3 - Izolacja cieplna 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45261410-1 Docieplenie stropodachu pełnego 45261000-4 Obróbki blacharskie 45261320-3 Rynny i rury spustowe 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331100-7 Instalacja grzewcza 45331100-0 Kotłownia 45332200-5 Instalacja wodna 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Część III: Szkoła Podstawowa w Stępocicach Stępocice 4, 28-440 Działoszyce W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty: • Roboty rozbiórkowe i demontażowe • Docieplenie ścian zewnętrznych • Docieplenie stropodachu pełnego nad budynkiem szkoły oraz częścią piwnic • Wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych • Wymiana rur spustowych , rynien • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej • Remont schodów, murków zewnętrznych • Ułożenie opaski odwadniającej • Montaż szklanych zadaszeń systemowych • Remont pomieszczenia kotłowni oraz składu opału • Montaż pochyłego dna składu opału • Roboty branżowe Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 - Roboty budowlane 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe 45450000-6 - Bezspoinowe systemy docieplania ścian budynków 45321000-3 - Izolacja cieplna 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45261410-1 Docieplenie stropodachu pełnego 45261000-4 Obróbki blacharskie 45261320-3 Rynny i rury spustowe 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45331100-7 Instalacja grzewcza 45331100-0 Kotłownia 45332200-5 Instalacja wodna 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45450000-6, 45321000-3, 45421100-5, 45261410-1, 45261000-4, 45261320-3, 45432100-5, 45331100-7, 45331100-0, 45332200-5, 45332300-6, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Szkoła Podstawowa w Działoszycach, ul. Szkolna 5, 28-440 Działoszyce

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2722776.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa "MAJA" Krzysztof Gola
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Słaboszów 72
Kod pocztowy: 32-218
Miejscowość: Słaboszów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3476995
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3476995
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3476995
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Szkoła Podstawowa w Dzierążni, Dzierążnia 171, 28-440 Działoszyce

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1671502.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa "MAJA" Krzysztof Gola
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Słaboszów 72
Kod pocztowy: 32-218
Miejscowość: Słaboszów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2048539.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2048539.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2048539.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Szkoła Podstawowa w Stępocicach Stępocice 4, 28-440 Działoszyce

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1000432.92
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa "MAJA" Krzysztof Gola
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Słaboszów 72
Kod pocztowy: 32-218
Miejscowość: Słaboszów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1227874.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1227874.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1227874.35
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-06-04
Data publikacji:
2018-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 12:52:58, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)