Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 26.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach:

Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie
oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne
w Gminie Działoszyce

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, krajowy numer identyfikacyjny 52765800000, ul. ul. Skalbmierska  5 , 28440   Działoszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3526005 w. 26, e-mail gamina@dzialoszyce.pl, faks 413 526 900.
Adres strony internetowej (URL): www.dzialoszyce.eobip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.dzialoszyce.eobip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa - pocztą tradycyjną
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce, wymienionych niżej: a. Remont obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Świerczynie-Lipówce na działce o nr ewid. 71 i 72 polegający na wykonaniu sufitów podwieszanych z płyt gips-karton, wymianie drzwi zewnętrznych na PCV oraz wykonaniu robót malarskich b. Zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kujawki dz. nr ewid. 39 poprzez budowę altany drewnianej, wykonanie placów utwardzonych, chodników, dojścia z kostki brukowej, zieleni oraz wyposażenie w elementy małej architektury – ławki wraz z malowaniem pomieszczeń wewnętrznych w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne. c. Zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Wola Knyszyńska, dz. nr ewid. 92 poprzez budowę altany drewnianej, wykonanie placów utwardzonych, chodników, dojścia z kostki brukowej wraz z malowaniem pomieszczeń wewnętrznych oraz remontem pomieszczenia WC w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne. d. Remont obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Opatkowicach dz. nr ewid. 43 polegający na wykonaniu remontu dachu.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45112400-9

45233200-1

45112710-5

45000000-7

45453000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie nie mniejszej niż 50 000 zł. Opisany warunek dotyczy każdego zadania oddzielnie objętego niniejszą specyfikacją. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie kwota 50 000 zł. podlega sumowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za posiadającego zdolność techniczną lub zawodową uzna się Wykonawcę, który w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, które: - dla zadania opisanego w dziale III.1.a – stanowiły roboty budowlane, obejmujące swym zakresem roboty tynkarskie, roboty malarskie, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, montaż sufitów podwieszanych zaś wartość każdej z robót jest nie mniejsza niż 20 000 zł. - dla zadania opisanego w dziale III.1.b i III.1.c – stanowiły roboty budowlane, obejmujące swym zakresem roboty malarskie, brukarskie, montaż altan rekreacyjnych, montaż konstrukcji drewnianych, urządzanie terenów zielonych zaś wartość każdej z robót jest nie mniejsza niż 30 000 zł. - dla zadania opisanego w dziale III.1.d – stanowiły roboty budowlane, obejmujące swym zakresem remont konstrukcji drewnianych, krycie dachów blachą, montaż osprzętu odgromowego, zaś wartość każdej z robót jest nie mniejsza niż 25 000 zł
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d/ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót: - dla zadania opisanego w dziale III.1.a – stanowiły roboty budowlane, obejmujące swym zakresem roboty tynkarskie, roboty malarskie, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, montaż sufitów podwieszanych zaś wartość każdej z robót jest nie mniejsza niż 20 000 zł. - dla zadania opisanego w dziale III.1.b i III.1.c – stanowiły roboty budowlane, obejmujące swym zakresem roboty malarskie, brukarskie, montaż altan rekreacyjnych, montaż konstrukcji drewnianych, urządzanie terenów zielonych zaś wartość każdej z robót jest nie mniejsza niż 30 000 zł. - dla zadania opisanego w dziale III.1.d – stanowiły roboty budowlane, obejmujące swym zakresem remont konstrukcji drewnianych, krycie dachów blachą, montaż osprzętu odgromowego, zaś wartość każdej z robót jest nie mniejsza niż 25 000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio: - 500,00 złotych /zadanie III.1.a/, - 1 000,00 złotych /zadanie III.1.b/, - 2 000,00 złotych /zadanie III.1.c/, - 750,00 złotych /zadanie III.1.d/. 2) Wadium obejmować będzie okres związania ofertą. 3) Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że wadium w formie pieniężnej powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego w Krakowskim Banku Spółdzielczym o/o Działoszyce nr 84 859100070130 0000 0013 0007 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Działoszycach z dopiskiem: wadium przetargowe- „Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia ... ” Kopię przelewu załączyć do oferty. 5) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 6) Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 oraz ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09. 11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy. 10. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie wskazywać na wszystkich członków konsorcjum.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

skrócenie terminu realizacji

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności zawarte w art. 144 ust.1 przedmiotowej ustawy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Remont obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Świerczynie-Lipówce na działce o nr ewid. 71 i 72 polegający na wykonaniu sufitów podwieszanych z płyt gips-karton, wymianie drzwi zewnętrznych na PCV oraz wykonaniu robót malarskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Świerczynie-Lipówce na działce o nr ewid. 71 i 72 polegający na wykonaniu sufitów podwieszanych z płyt gips-karton, wymianie drzwi zewnętrznych na PCV oraz wykonaniu robót malarskich - Roboty w zakresie przygotowania terenu inwestycji – oznakowanie i zabezpieczenie terenu. - Prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręczne oraz lokalna wymiana gruntów; - Wykonanie drewnianych elementów konstrukcyjnych; - Wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachowego z orynnowaniem; - Roboty wykończeniowe – tynkowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty; - Roboty elewacyjne; - Montaż wyposażenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45121400-9, 45233200-1, 45112710-5, 45000000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji

30,00

skrócenie terminu realizacji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kujawki dz. nr ewid. 39 poprzez budowę altany drewnianej, wykonanie placów utwardzonych, chodników, dojścia z kostki brukowej, zieleni oraz wyposażenie w elementy małej architektury – ławki wraz z malowaniem pomieszczeń wewnętrznych w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kujawki dz. nr ewid. 39 poprzez budowę altany drewnianej, wykonanie placów utwardzonych, chodników, dojścia z kostki brukowej, zieleni oraz wyposażenie w elementy małej architektury – ławki wraz z malowaniem pomieszczeń wewnętrznych w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne. - Roboty w zakresie przygotowania terenu inwestycji – oznakowanie i zabezpieczenie terenu. - Prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręczne oraz lokalna wymiana gruntów; - Wykonanie drewnianych elementów konstrukcyjnych; - Wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachowego z orynnowaniem; - Roboty wykończeniowe – tynkowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty; - Roboty elewacyjne; - Montaż wyposażenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45121400-9, 45233200-1, 45112710-5, 45000000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji

30,00

skrócenie terminu realizacji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Wola Knyszyńska, dz. nr ewid. 92 poprzez budowę altany drewnianej, wykonanie placów utwardzonych, chodników, dojścia z kostki brukowej wraz z malowaniem pomieszczeń wewnętrznych oraz remontem pomieszczenia WC w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Wola Knyszyńska, dz. nr ewid. 92 poprzez budowę altany drewnianej, wykonanie placów utwardzonych, chodników, dojścia z kostki brukowej wraz z malowaniem pomieszczeń wewnętrznych oraz remontem pomieszczenia WC w obiekcie pełniącym funkcje kulturalne. - Roboty w zakresie przygotowania terenu inwestycji – oznakowanie i zabezpieczenie terenu. - Prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręczne oraz lokalna wymiana gruntów; - Wykonanie drewnianych elementów konstrukcyjnych; - Wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachowego z orynnowaniem; - Roboty wykończeniowe – tynkowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty; - Roboty elewacyjne; - Montaż wyposażenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45121400-9, 45233200-1, 45112710-5, 45000000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji

30,00

skrócenie terminu realizacji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Remont obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Opatkowicach dz. nr ewid. 43 polegający na wykonaniu remontu dachu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadania obejmują wykonanie między innymi następujących prac budowlanych: - Roboty w zakresie przygotowania terenu inwestycji – oznakowanie i zabezpieczenie terenu. - Prace ziemne polegające na wykonaniu wykopów przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręczne oraz lokalna wymiana gruntów; - Wykonanie drewnianych elementów konstrukcyjnych; - Wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachowego z orynnowaniem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 45233200-1, 45112710-5, 45000000-7, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji

30,00

skrócenie terminu realizacji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-06-26
Data publikacji:
2018-06-26
Data ostatniej zmiany:
2018-06-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 12:52:58, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)