Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 30.04.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, kosiarki na wysięgu

Działoszyce, dnia 30.04.2019 r.

Znak: BID.ZP.02.2019 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Gmina Działoszyce, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, kosiarki na wysięgu” poprzez przedłużenie terminu składania ofert.

 

1. Zakres zmian w SIWZ:

 

  1. Rozdział IX.pkt.3) otrzymuje brzmienie:

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 oraz:

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdziale IX SIWZ oraz zobowiązanie wg załącznika nr 4.

  1. Rozdział IX.pkt.5) otrzymuje brzmienie:

5) Harmonogram spłat leasingowych,

  1. Rozdział XXI.pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1. Wzór umowy leasingu stanowi załącznik do SIWZ.

  1. CZĘŚĆ TRZECIA SIWZ, Rozdział III. otrzymuje brzmienie:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzory oświadczeń – załącznik nr 2, nr 3, nr 4.

3. Wzór umowy leasingu.

4. Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej.

 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-04-30
Data publikacji:
2019-04-30
Data ostatniej zmiany:
2019-04-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 12:37:21, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)