Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 15.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, kosiarki na wysięgu

Działoszyce, dnia 15.05.2019 r.

Znak: BID.ZP.02.2019 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Gmina Działoszyce, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem towarzyszącym, kosiarki na wysięgu” poprzez przedłużenie terminu składania ofert.

 

1. Zakres zmian w SIWZ:

 

  1. Rozdział XII.8 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie, która:

- będzie zaadresowana na adres siedziby zamawiającego:

Gmina Działoszyce ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce

- będzie posiadać oznaczenie: Oferta na zadanie: „Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego: koparko ładowarki, traktorka z homologacją drogową wraz z osprzętem,  towarzyszącym, kosiarki na wysięguz dopiskiem: „Nie otwierać do godziny 1000 dnia  20. 05. 2019 r.”

  1. Rozdział XIII.2 otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 20. 05. 2019 r. o godz. 9:00.”

  1. Rozdział XIV.2 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie tj. ul. Skalbmierska 5, 28 - 440 Działoszyce – sala narad piętro II  o godzinie 10:00 dnia  20. 05. 2019 r.”

 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-05-15
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-26 11:56:00, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)