Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 21.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Polska-Działoszyce: Instalacje słoneczne

2019/S 160-394008

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa i adresy

Gmina Działoszyce ul. Skalbmierska 5

Działoszyce

28-440

Polska

Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik

Tel.:  +48 606206214

E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl

Faks:  +48 413526900

Kod NUTS: PL721

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.dzialoszyce.eobip.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)   Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.dzialoszyce.eobip.pl/bip_dzialoszyce/index.jsp?

place=Menu02&news_cat_id=664&layout=1&page=0

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)   Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Numer referencyjny: GKRiOŚ.OZE.1.19

II.1.2) Główny kod CPV

09332000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji OZE w ramach Projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów” w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części.

Część 1 - instalacje fotowoltaiczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 101 mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach lub przy budynkach na terenie gmin Działoszyce oraz Michałów,

Część 2 - kolektory słoneczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 164 instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) montowanych na budynkach lub przy budynkach na terenie gmin Działoszyce oraz Michałów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)  Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000

45330000

09331100

45311200

45311000

09300000

09330000

09331200

45261215

71320000

71220000

45331110

44621200

44621100

45331100

42511110

42511200

42511100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL72

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji OZE w ramach Projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Działoszyce i Michałów” w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części.

Część 1 - instalacje fotowoltaiczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 101 mikroinstalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach lub przy budynkach na terenie Gmin Działoszyce oraz Michałów.

Do zadań wykonawcy należy:

— Przygotowanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z wymogami określonymi w OPZ stanowiącym Załączniku 7 do SIWZ

— Dostawa i montaż nowych urządzeń zgodnie z wymogami określonymi w OPZ stanowiącym Załączniku 7 do SIWZ

— Pierwsze uruchomienie instalacji oraz wykonanie wniosku zgłoszeniowego do OSD zgodnie z wymogami określonymi w OPZ stanowiącym Załączniku 7 do SIWZ

Część 2 - kolektory słoneczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 164 instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) montowanych na budynkach lub przy budynkach na terenie gmin Działoszyce oraz Michałów. Zakres prac obejmuje zakup kolektorów słonecznych wraz z koniecznym wyposażeniem wynikającym z montażu.

Do zadań wykonawcy należy:

— Przygotowanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z wymogami określonymi w OPZ stanowiącym Załączniku 7 do SIWZ

— Dostawa i montaż nowych urządzeń zgodnie z wymogami określonymi w OPZ stanowiącym Załączniku 7 do SIWZ

— Pierwsze uruchomienie instalacji

2. W ramach dostawy i montażu instalacji OZE w ramach każdej części zadania do wykonawcy należy: — Przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz prac montażowych zgodnie z wymogami zawartymi w OPZ stanowiącym załącznik 7 do SIWZ w oparciu o fabrycznie nowe urządzenia których parametry są lepsze lub równe parametrom wskazanym w OPZ stanowiącym załącznik 7 do SIWZ.

— Dokonanie wszelkich uzgodnień i konsultacji wymaganych w OPZ stanowiącym załącznik 7 do SIWZ oraz wynikających z przepisów prawa.

— Wywiązywanie się z obowiązków gwarancyjnych wynikających z OPZ stanowiącym załącznik 7 do SIWZ oraz złożonej oferty

— Oświadczenie właściciela budynku lub jego umocowanego przedstawiciela o uporządkowaniu placu budowy i przywróceniu go do stanu poprzedniego

— Przekazanie przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającemu — Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości / Waga: 40 Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu:

Realizacja Projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów. w ramach Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)      Warunki udziału

III.1.1)    Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wadium w wysokości 70 000,00 PLN (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)    Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ

Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: — 1 dostawę związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto. lub

— 1 robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto.

lub

— łącznie:

 1. 1 robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty związane z budową lub przebudową instalacjifotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych,

Oraz

 1. 1 dokumentację projektową związaną z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorówsłonecznych,

Wartość robót i dokumentacji (lit. a. i b.) łącznie wyniosła minimum 3 000 000,00 PLN brutto.

Uwaga:

Zamawiający również uzna warunek za spełniony jeżeli w ramach w/w dostaw lub robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj lub łącznie robót budowalnych z usługami projektowymi wykonawca wykaże się dostawą wraz z montażem lub zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji na minimum 3 000 000,00 PLN brutto jeżeli w ramach jednej umowy wykonał łącznie instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne.

Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

b) wykazu osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: — Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

— Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

— Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych (w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania). — Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową instalacji fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych (w JEDZ należy wskazać nazwę Zamawiającego, datę zakończenia inwestycji, nazwę zadania).

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)  Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/09/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 24/09/2019 Czas lokalny: 10:15 Miejsce:

Gmina Działoszyce, Działoszyce, woj. świętokrzyskie, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w formie pisemnej z powoduje jej odrzucenie.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nie przyznania dofinansowania.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (JEDZ) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego,
 3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzjiadministracyjnej,
 6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego,
 7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1, składa odpowiednio, że:

 1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważnydokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
 2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 3. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarłporozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.:  +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks:  +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
  1. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
  2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dniaotrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
  3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowaniaodwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
  4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie późniejniż do czasu otwarcia rozprawy.
  5. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
  6. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanieprzepisy art. 179-198g ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.:  +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks:  +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/08/2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-08-21
Data publikacji:
2019-08-21
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)