Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ikona statystyk

Remont drogi gminnej Dzierążnia – Sudół od km 0+595 do km. 1+080, długości 0,485 km. we wsi Sudół

Ogłoszenie nr 510259305-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Dzierążnia – Sudół od km 0+595 do km. 1+080,
długości 0,485 km. we wsi Sudół

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602819-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, Krajowy numer identyfikacyjny 52765800000000, ul. ul. Skalbmierska  5, 28-440  Działoszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3526005 w. 26, e-mail gamina@dzialoszyce.pl, faks 413 526 900.
Adres strony internetowej (url): www.dzialoszyce.eobip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Dzierążnia – Sudół od km 0+595 do km. 1+080, długości 0,485 km. we wsi Sudół

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont drogi gminnej Dzierążnia – Sudół od km 0+595 do km. 1+080, długości 0,485 km. we wsi Sudół.” /kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe/, 2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: • roboty ziemne • wykonanie warstw asfaltowych /ścieralnej i wiążącej/ drogi po uprzednio wykonanych remontach przełomów • obustronne utwardzenie poboczy • renowacja rowów • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej, która stanowi podstawę do realizacji robót, będących załącznikami do SIWZ. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia, np.: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, b) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz do zawarcia w cenie oferty wszystkich niezbędnych kosztów do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego. Jeżeli, opis przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Pzp to, w tym zakresie, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który przewiduje stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli, w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to, w tym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, urządzeń, towarów równoważnych. Wykonawca, który przewiduje stosowanie produktów, urządzeń, towarów równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane produkty, urządzenia, towary są równoważne gdyż spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że zastosowanie materiałów, produktu, urządzeń równoważnych lub rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego i projektanta oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy. Skutkiem przeprojektowania nie mogą być zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem. 4. Wszystkie osoby, którym wykonawca powierzył w realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywanie następujących czynności: - Roboty w zakresie przygotowania terenu inwestycji – oznakowanie i zabezpieczenie terenu. - Prace ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręczne; - Roboty związane z układaniem nawierzchni drogowych - Montaż oznakowania, z wyjątkiem kierownika budowy/robót muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z kodeksem pracy. Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia umów o pracę pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniami pracowników wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( wgląd do ich umów ), w przypadku kontroli spełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto umowy wykonania przedmiotu zamówienia, za każdy dzień niespełnienia przedmiotowego wymogu przez Wykonawcę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 124811.37
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe "WOJTRANS" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 93
Kod pocztowy: 28-300
Miejscowość: Jędrzejów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 141217.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 141217.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230855.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-11-28
Data publikacji:
2019-11-28
Data ostatniej zmiany:
2019-11-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-26 12:20:50, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)