Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 30.10.2020 r.

Ikona statystyk
 1. Ogłoszenie nr 510214851-N-2020 z dnia 30-10-2020 r.
  Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach: 1. Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi SZCZOTKOWICE, długości 0,850 km. 2. Utwardzenie placu przed remizą OSP w Sancygniowie na działce o nr ewid. gr 70 i 72.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie
  Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak
  Numer ogłoszenia: 592336-N-2020
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  nie
   
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   
   
   
  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, Krajowy numer identyfikacyjny 52765800000000, ul. ul. Skalbmierska  5, 28-440  Działoszyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3526005 w. 26, e-mail gamina@dzialoszyce.pl, faks 413 526 900.
  Adres strony internetowej (url): www.dzialoszyce.eobip.pl
  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Modernizacja /przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi SZCZOTKOWICE, długości 0,850 km. 2. Utwardzenie placu przed remizą OSP w Sancygniowie na działce o nr ewid. gr 70 i 72.
  Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
  BID.ZP.16.2020
  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  Zakres zamówienia obejmuje między innymi: • roboty ziemne, • wykonanie warstw asfaltowych /ścieralnej i wiążącej/ drogi po uprzednio wykonanym ułożeniu warstw podbudowy z tłucznia, • montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej, która stanowi podstawę do realizacji robót, będącej załącznikami do SIWZ. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia, np.: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, b) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz do zawarcia w cenie oferty wszystkich niezbędnych kosztów do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego. Jeżeli, opis przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Pzp to, w tym zakresie, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który przewiduje stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli, w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to, w tym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, urządzeń, towarów równoważnych. Wykonawca, który przewiduje stosowanie produktów, urządzeń, towarów równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane produkty, urządzenia, towary są równoważne gdyż spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że zastosowanie materiałów, produktu, urządzeń równoważnych lub rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego i projektanta oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy. Skutkiem przeprojektowania nie mogą być zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt i własnym staraniem. 4. Wszystkie osoby, którym wykonawca powierzył w realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywanie następujących czynności: - Roboty w zakresie przygotowania terenu inwestycji – oznakowanie i zabezpieczenie terenu. - Prace ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręczne; - Roboty związane z układaniem nawierzchni drogowych - Montaż oznakowania, z wyjątkiem kierownika budowy/robót muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z kodeksem pracy. Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia umów o pracę pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniami pracowników wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( wgląd do ich umów ), w przypadku kontroli spełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1% wartości brutto umowy wykonania przedmiotu zamówienia, za każdy dzień niespełnienia przedmiotowego wymogu przez Wykonawcę.
  II.4) Informacja o częściach zamówienia:
  Zamówienie było podzielone na części:
  nie
  II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
   
  SEKCJA III: PROCEDURA
  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Przetarg nieograniczony
  III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
  nie
  III.3) Informacje dodatkowe:
   
  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
   
   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia
  Wartość bez VAT 236586.77
  Waluta pln
  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
  Liczba otrzymanych ofert:  4
  w tym:
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
  nie
   
  Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe "WOJTRANS" Sp. z o.o.
  Email wykonawcy:
  Adres pocztowy: ul. Głowackiego 93 Jędrzejów 28-300
  Kod pocztowy: 28-300
  Miejscowość: Jędrzejów
  Kraj/woj.: świętokrzyskie

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
  tak
  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  nie
  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
  nie
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 291001.73
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 291001.73
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 482790.19
  Waluta: pln
  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
  nie

  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
  IV.8) Informacje dodatkowe:
   
   
   
   
   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia
  Wartość bez VAT 236586.77
  Waluta pln
  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
  Liczba otrzymanych ofert:  4
  w tym:
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
  nie
   
  Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe ‘’WOJTRANS” Sp. z o.o.
  Email wykonawcy: gmina@dzialoszyce.pl
  Adres pocztowy: Ul.Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów
  Kod pocztowy: 28-300
  Miejscowość: Jędrzejów
  Kraj/woj.: świętokrzyskie

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
  tak
  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  nie
  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
  nie
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 291001.73
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 291001.73
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 482790.19
  Waluta: pln
  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
  nie

  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
  IV.8) Informacje dodatkowe:
   
  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
   
  IV.9.1) Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
  IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Alicja Kwiecień
Informację wprowadził:
Grzegorz Podsiadło
Data wytworzenia:
2020-10-30
Data publikacji:
2020-10-30
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-26 12:20:50, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)