Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy  Działoszyce

                        ul. Skalbmierska 5

                        28-440 Działoszyce

                        telefon:(041)3526005

                        e-mail:gmina@dzialoszyce.pl

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGŁASZA PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: ZAKUP MIESZANEK KRUSZYWA DROGOWEGO.

 

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie zamawiającego: budynek A pok. Nr 7

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest  - Andrzej Strączek pracownik  Referatu GGRiOŚIiA (godz. Urzędowania: 800 –1400) w dniach pracy Urzędu tel. (0-41) 3526005 wew.31.

 

· Opis przedmiotu i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup mieszanek kruszywa drogowego w ilości ok. 2500 ton frakcji: 0-63mm.

· Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

· Oferty wariantowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

· Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 10 marzec do dnia 30 grudzień 2005r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się (zgodnie z art.22.ust.1 pkt.1-4) wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.24 ust.1 pkt.1-10, ust.2 pkt.1-4), tj. między innymi:

·         w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie wykonując   zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

·         nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub ogłoszono upadłość;

·         nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

·         osoby fizyczne (bądź wspólnicy w spółkach jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych bądź komandytowo – akcyjnych, członkowie organu zarządzającego osób prawnych) nie skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wyżej, poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów:

·         oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 – zał. nr 2 do SIWZ;

·         oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej            niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 

·         oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

·         oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

· Informacja na temat wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawcę wadium;

· Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%)

· Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach ul. Skalbmierska 5,

 w terminie do 18 luty  2005r, do godziny 900 .

· Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala narad  Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach ul. Skalbmierska 5, w dniu 18 luty  2004r, o godzinie 1030.

· Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Działoszyce dnia 02.02.2005r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Jolanta Kamińska
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-02-02
Data ostatniej zmiany:
2005-02-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-06 14:14:47, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)