Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Rozstrzygnięcie przetargu

Zbieranie statystyk

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce podaje do publicznej wiadomości,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej nr 1508028 Szczotkowice – Marcinów w m. Szczotkowice gm. Działoszyce na odcinku 0+000 – 0+415 km
.

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

 

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno Drogowych
Spółka z o.o.
ul. Racławicka
32-200 Miechów

 

 

z ceną ofertową brutto: 98 220,16 zł.

(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 16/100) .

za cały przedmiot zamówienia.

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było
w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Działoszyce,  25  maja 2005  r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Jolanta Kamińska
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-05-25
Data ostatniej zmiany:
2005-05-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 14:20:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)