Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Rozstrzygnięcie przetargu

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Burmistrz   Miasta   i   Gminy   podaje   do   publicznej   wiadomości,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na


„ Projekt kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, Pierocice, Szczotkowice z oczyszczalnią ścieków”

 

zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

 

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe w Łodzi
”SUMAX” Sp. z o.o.
ul. Pługowa 9
94-213 Łódź

 

z ceną ofertową brutto: 131 293,35 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i 35/100)

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

/-/ mgr inż. Zdzisław Leks

 

Działoszyce 22.08.2005 r.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-08-23
Data ostatniej zmiany:
2005-08-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)