Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY w DZIAŁOSZYCACH

ul. Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (41) 352-60-05 w. 26

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60.000 EURO

 

na dostawę opału do budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach

w sezonie grzewczym 2005/2006

 

Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce bud. „B” UMiG w Działoszycach, pok. nr 5 lub przesyłany jest za pośrednictwem poczty. Formularz specyfikacji udostępniany jest nieodpłatnie. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Maciej Sobecki
- tel. (41) 352-60-05 wew. 26 – od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału wg następujących rodzajów i parametrów:

         węgiel kostka gat. I w ilości ok. 70 ton: wartość opałowa powyżej 27.000 kJ/kg, popiół do 6%, siarka do 0,5%

         miał węglowy w ilości ok. 40 ton: wartość opałowa powyżej 20.000 kJ/kg, popiół do 15%, siarka do 0,8%

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ.

Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

Sezon grzewczy 2005/2006

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków:

1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) oferenci, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1-4), tj. między innymi:

-          w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

-          nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości;

-          nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-          osoby fizyczne (bądź wspólnicy w spółkach jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych bądź komandytowo-akcyjnych, członkowie organu zarządzającego osób prawnych) nie skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

2.        Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wyżej, poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów:

-          oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - zał. do SIWZ;

-          oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

-          oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

-          oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli oferent nie podlega ubezpieczeniu w ZUS składa oświadczenie o niepodleganiu temu ubezpieczeniu.

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto za całość przedmiotu zamówienia (100%).

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z napisem: „Oferta na dostawę opału do budynków administrowanych przez UMiG w Działoszycach w sezonie grzewczym 2005/2006” w siedzibie zamawiającego: UMiG w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, budynek „A” - sekretariat - w terminie do dnia 12.10.2005 r. do godz. 930

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach w sali narad w dniu 12.10.2005 r. o godz. 10.15  

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZ

Działoszyce, 26 września 2005 r.

Miasta i Gminy

 

mgr inż. Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-26
Data ostatniej zmiany:
2005-09-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)