Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

 

Przetarg nieograniczony na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z obszaru Gminy Działoszyce.


Burmistrz Miasta i Gminy  Działoszyce   ul.  Skalbmierska   5   
28-440   Działoszyce

Telefon :  (041) 3526005    e - mail: gmina@dzialoszyce.pl

ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  projektów  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji z terenu Gminy Działoszyce.


ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO :

Wspólny Słownik Zamówień: 74220000-7

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2006 rok

Termin związania ofertą: 30 dni bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych.

· Informacja na temat wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawcę wadium;

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena (koszt) - 100 %
Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Oferty wariantowe .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, pokój 4,  budynek B.

Cena specyfikacji wynosi 25,00 zł.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest :
- mgr inż. Tadeusz Kawiorski w godz. 8.00 do 15.00   w dniach pracy Urzędu:

tel. (0-41) 3526005  w  26

· Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat / bud. A / I piętro
Termin składania ofert upływa dnia 2006-01-10 o godzinie 900.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-01-10 o godzinie 1100  w siedzibie Zamawiającego, - sala narad / bud. A / II piętro.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

 

                    /-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-12-27
Data ostatniej zmiany:
2006-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)