Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - 14.08.2017 r.

Zbieranie statystyk

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk
        

  
  

 Działoszyce, 2007.08.14.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn:

Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzierążnia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, woj. Świętokrzyskie, tel. (41) 35-26-005 , fax: (41) 35-26-900 ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.

Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzierążnia


Roboty wiodące


ROBOTY REMONTOWE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Kod CPV 45215500-2


Zakres rzeczowy:


1. Roboty rozbiórkowe

2. Roboty budowlane

3. Place, drogi i chodniki

4. Instalacje sanitarne

5. Instalacje elektryczne, telefoniczne wewnętrzne

6. Oświetlenie zewnętrzne terenuZamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.


Termin realizacji zamówienia  -  do 30 listopada 2007 r

                                                 

Kryteria oceny ofert:

cena – 100%


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ,  

28 – 440 Działoszyce ,  ul. Skalbmierska 5 , pok. 4 , tel. (041) 3526005  ,

fax (041) 3526900.


Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: mgr inż. Tadeusz Kawiorski i mgr Marcin Leszczyński, tel. (041) 3526005.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ,  28 – 440 Działoszyce , ul. Skalbmierska 5

/Sekretariat/

Termin składania ofert upływa dnia 5 września 2007 r. o godz. 900


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ,  28 – 440 Działoszyce , ul. Skalbmierska 5

w dniu 5 września 2007 r. o godz. 9 30 .


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

  1. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp ,

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp ,

  1. dysponuje osobami przewidzianymi do kierowania pracami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności :

    • ogólnobudowlanej ,

    • instalacji w zakresie sieci elektroenergetycznych ,

które przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.

  1. wykonali w ciągu ostatnich  dwóch lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

  1. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do podania w ofercie części  

    zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom


Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia” .


Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.


Zamówienie współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”.

Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach biuletynu zamówień publicznych pod numerem ogłoszenia 141924 z dnia  14.08.2007 r.Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-08-14
Data publikacji:
2007-08-14
Data ostatniej zmiany:
2007-08-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-17 13:36:58, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)