Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Przedmiot:
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Działoszyce”

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 euro

 

Gmina  Działoszyce

 

28- 440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, woj. świętokrzyskie

tel. (41) 35-26-005, fax (41) 35-26-900. Sekretariat.

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej
Nr 768 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Działoszyce”

 

 

Rodzaj zamówienia: usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):74232200-6 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii  lądowej i wodnej

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia: 17.09.2007r.

 

Wadium: nie przewiduje się  

 

Kryteria oceny ofert:

cena  -  100%

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, Tel. (41) 35-26-005, fax (41) 35-26-900. budynek „B” pok.4.

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzialoszyce.eobip.pl

 

Pracownikami  uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:       

Andrzej Strączek  tel. 35-26-005 wew. 25  pokój nr 4 w godz. 8.00 – 14.00.

Tadeusz Kawiorski tel. 35-26-005 wew. 26  pokój nr 3 w godz. 8.00 – 14.00

 

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki:

1.  O udzielenie  zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

-         posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-         posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-         znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-        nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą spełniać postawione warunki  łącznie.

 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt.1 tj. że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , o której mowa w art.22 ust.1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 21sierpnia 2006 roku  Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty:

     

1)       Oświadczenie wykonawcy - oryginał (ZAŁ. NR 2), że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21.08.2006 roku Prawo zamówień publicznych tzn.

-         posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-         posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-         znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-         nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

        

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem" – wymagana licencja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

(dokument wystawiony w okresie wcześniejszym musi być potwierdzony jako aktualny  przez organ wydający w wymaganym terminie)

 

3)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(dokument wystawiony w okresie wcześniejszym musi być potwierdzony jako aktualny  przez organ wydający w wymaganym terminie)

 

4)       dokumenty  stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wraz z zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność projektantów mających wykonywać zamówienie do tej Izby na dzień składania ofert.

 

5)       wykonawca musi wykazać, że w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dokumentacje techniczne: projekt budowlany, projekt wykonawczy o wartości i wielkości nie mniejszej niż 50% wartości i wielkości tego zamówienia.

 

6)       Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także określenie zakresu wykonywanych przez nich czynności (Zał. Nr 3).

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy podać jego zakres oraz dane podwykonawców

 

7)       W przypadku składania przez Wykonawców występujących wspólnie dokumenty określone w niniejszych warunkach składają wszyscy wykonawcy.

 

 

3.       Każdy wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oprócz  dokumentów i oświadczeń wymienionych powyżej składa ponadto:   

 

1)       Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń warunki zamówienia określone w niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

 

2)       Harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy  realizacji poszczególnych pozycji dokumentacji. Harmonogram stanowi załącznik do Oferty i jest dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania terminów.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, Tel. (41) 35-26-005, fax (41) 35-26-900. Sekretariat.

 

Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2007 r. o godz. 10:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce - Sala Narad. Dnia 19.02.2007 o godzinie 10.15

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

 

Działoszyce, dnia 02.02.2007 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2007-02-05
Data ostatniej zmiany:
2007-02-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)