Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

 

Zamawiający: Gmina Działoszyce

ul. Skalbmierska 5

28-440 Działoszyce

telefon:(041)3526005

e-mail:gmina@dzialoszyce.pl


OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

Odbudowa drogi gminnej nr 1508073 Działoszyce - Dziekanowice gm. Działoszyce
w km 0+000 - 0+095”

· Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest - Andrzej Strączek pracownik Referatu GGRiOŚIA (godz. Urzędowania: 800 -1400) w dniach pracy Urzędu

tel. (0-41) 3526005 wew. 25.

· Opis przedmiotu i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej polegająca na wyrównaniu istniejącej nawierzchni ,wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego , ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz ustawienie krawężników i utwardzenie poboczy. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zaleca się dokonania wizji lokalnej, celem uzyskania pełnych informacji umożliwiających prawidłowe obliczenie ceny oferty.

· Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

· Oferty wariantowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

· Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 15 sierpnia 2007 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się (zgodnie z art.22.ust.1 pkt.1-4) wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.24 ust.1 pkt.1-10, ust.2 pkt.1-4), tj. między innymi:

 • w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

 • nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub ogłoszono upadłość;

 • nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 • osoby fizyczne (bądź wspólnicy w spółkach jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych bądź komandytowo – akcyjnych, członkowie organu zarządzającego osób prawnych) nie skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wyżej,
poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów:

 • oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 – zał. nr 2 do SIWZ;

 • oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

 • oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

 • oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

 • wykaz zadań zrealizowanych w latach 2003 – 2006 o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 3, przy czym co najmniej 2 realizacje potwierdzone referencjami;

 • kosztorys szczegółowy lub uproszczony opracowany w oparciu o przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

· Informacja na temat wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawcę wadium;

· Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%)

· Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach ul. Skalbmierska 5,

w terminie do 2 kwietnia 2007 r, do godziny 900 .

· Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala narad Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach ul. Skalbmierska 5, w dniu 2 kwietnia 2007 r, o godzinie 1215.

· Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

Działoszyce 22.03.2007 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-03-23
Data publikacji:
2007-03-23
Data ostatniej zmiany:
2007-03-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)