Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Znak sprawy: Fn.B. 3210/3/2007


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO


I.ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego:

    Urząd Miasta i Gminy Działoszyce

    ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie,

    tel. (041) 3526005, faks (041) 3526900, e-mail: gmina@dzialoszyce.pl

2. Dalsze informacje można uzyskać od osoby upoważnionej do kontaktów:

    Krystyna Konderak – Skarbnik Miasta i Gminy

    telefon: (041) 3526005 w.32.

    numer pokoju 8 Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach

    godziny, w których można uzyskać informacji dotyczących przetargu 8.00 – 15.00

3. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

    można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach w pokoju nr 8.

4. Miejsce i termin składania ofert:

    oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach pokój Nr 14

    lub przesłać na jego adres w terminie do dnia   12.04.2007 godzina   10,00


II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

    Obsługa bankowa budżetu gminy oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

             Prowadzenie bieżącej obsługi budżetu gminy w Działoszycach oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych polegającej w szczególności na:

1/ otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego i kont pomocniczych utworzonych na zlecenie zamawiającego,

2/ przyjmowaniu wpłat gotówkowych,

3/ dokonywaniu wypłat gotówkowych,

4/ realizacji poleceń przelewu,

5/ sporządzaniu wyciągów z rachunku z ustaleniem salda,

6/ dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z przepisów prawa bankowego.

W ramach umowy oferent powinien:

uruchomić kredyt w rachunku bieżącym.


3. Termin (okres) realizacji zamówienia:

                od 01.06.2007 r. do 31.05.2011 r.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.


  1. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

/Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm./ oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dokumenty stanowiące podstawę prawnego funkcjonowania Oferenta.

3. Oświadczenie wg wzoru załączonego do SIWZ (załącznik Nr 2).


IV.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotowe zamówienie publiczne o wartości poniżej 60 000 EURO udziela się w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %): najwyższa liczba punktów.

3. Termin związania ofertą 30 dni

4. Miejsce i termin otwarcia ofert:

    W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach –   sala konferencyjna w dniu  12.04.2007 o godzinie 11,00


      Burmistrz
  Miasta i Gminy           
    Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks


Działoszyce dnia  29.03.2007                                                         

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-03-29
Data publikacji:
2007-03-29
Data ostatniej zmiany:
2007-04-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 14:28:15, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)