Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

              

Działoszyce, 2007.06.20.

Przetarg nieograniczony
na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn:

Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi Dzierążnia


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie,
tel. (41) 35-26-005 , fax: (41) 35-26-900 ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.

Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego

we wsi Dzierążnia

Roboty wiodące


ROBOTY REMONTOWE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Kod CPV 45215500-2


Zakres rzeczowy:


1. Roboty rozbiórkowe

2. Roboty budowlane

3. Urządzenie placu zabaw

4. Place, drogi i chodniki

5. Instalacje sanitarne

6. Instalacje elektryczne, telefoniczne wewnętrzne

7. Oświetlenie zewnętrzne terenuZamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.


Termin realizacji zamówienia  -  do 19 października 2007 r

                                                 

Kryteria oceny ofert:

cena – 100%


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ,  

28 – 440 Działoszyce ,  ul. Skalbmierska 5 , pok. 4 , tel. (041) 3526005  ,

fax (041) 3526900.


Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: mgr inż. Tadeusz Kawiorski i mgr Marcin Leszczyński, tel. (041) 3526005.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ,  28 – 440 Działoszyce , ul. Skalbmierska 5

/Sekretariat/

Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2007 r. o godz. 900


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach ,  28 – 440 Działoszyce , ul. Skalbmierska 5

w dniu 10 lipca 2007 r. o godz. 9 30 .


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

  1. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp ,

  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp ,

  3. dysponuje osobami przewidzianymi do kierowania pracami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności :

    • ogólnobudowlanej ,

    • instalacji w zakresie sieci elektroenergetycznych ,

które przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.

  1. wykonali w ciągu ostatnich  dwóch lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności

          jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające

          swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot

          zamówienia.


Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia” .


Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.


Zamówienie współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”.

Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach biuletynu zamówień publicznych pod numerem ogłoszenia 103248 z dnia 19.06.2007 r.Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław  Leks
Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-06-20
Data publikacji:
2007-06-20
Data ostatniej zmiany:
2007-06-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-07 14:18:02, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)