Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE


Gmina Działoszyce

Ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 EURO na zasadach  określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) na :


Opracowanie projektu wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ogrodzenia, boisk szkolnych i parkingu przy Zespole Szkół w Działoszycach.


CPV –74 23 20 00-4


  1. Strona internetowa, na której zamieszczono SIWZ: www.dzialoszyce.eobip.pl

Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ogrodzenia, boisk szkolnych i parkingu przy Zespole Szkół w Działoszycach.

2. Dokumentacja powinna być wykonana w 5 egz i powinna w szczególności zawierać:

  a) materiały do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i           zagospodarowania terenu boisk wraz z parkingiem dla samochodów,

    b) stan prawny gruntów /wypis z rejestru/

    c) projekt zagospodarowania terenu w tym usytuowanie boisk i bieżni,          parkingu z drogami  i chodnikami oraz elementów małej architektury,

    d) część konstrukcyjną boisk i bieżni oraz ewentualny drenaż boisk i bieżni

    e) dojścia i dojazdy

    f) zadaszenie koszy na śmieci

    g) projekt ogrodzenia

    h) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

    i) kosztorys inwestorski oraz kosztorysy ślepe 5 egz.

Jednostka projektowa na własny koszt wykona mapy  sytuacyjno - wysokościowe terenu objętego opracowaniem w skali 1: 500. Zakłada się obszar do wykonania map około 1,50 ha.

3. Termin wykonania zamówienia :  3 miesiące od daty podpisania umowy.

4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :

  1. Warunki ogólne:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 PZP i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 2 PZP.

  1. Warunki szczegółowe:

a) doświadczenie zawodowe

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się opracowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 projektu, odpowiadającego swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, potwierdzony dokumentem, że usługa ta została wykonana z należytą starannością

  1. potencjał kadrowy

Wykonawca musi dysponować zespołem projektowym, którego członkowie legitymują się odpowiednimi uprawnieniami projektowymi, zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami, ustawą Prawo budowlane oraz przynależnością do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą: „spełnia, nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 5

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności   lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, żądamy dostarczenia, w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

  a)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   b)  dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

   c)  aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

  a)  wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

  b)  wykazu wykonanych w okresie trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi wykonane zostały należycie.

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

  1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5 w terminie do dnia: 27. 09. 2007 r. do godziny 900.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności przybyłych oferentów w dniu 27. 09. 2007 r. o godzinie 915 w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5

9. Wadium: nie dotyczy.

Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w Biuletynie Zamówień   Publicznych w dniu    września 2007 r. pod numerem 170070-2007 w dniu 18.09.2007 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks


Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-09-18
Data publikacji:
2007-09-18
Data ostatniej zmiany:
2007-09-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)