Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce


Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Gmina Działoszyce

Ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości powyżej 14.000 EURO na zasadach  określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) na opracowanie:


Projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy zespołu obiektów sportowych w Działoszycach położonych przy ul. Stawisko 12 ( tzw. Stadion) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi”.


CPV –74 23 20 00-4


  1. Strona internetowa, na której zamieszczono SIWZ: www.dzialoszyce.eobip.pl

Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie Projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy zespołu obiektów sportowych w Działoszycach położonych przy ul. Stawisko 12 (tzw. Stadion) wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi”.


2. Dokumentacja powinna być wykonana w 5 egz i powinna w szczególności zawierać:

  a) materiały do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i           zagospodarowania terenu boisk wraz z parkingiem dla samochodów,

    b) stan prawny gruntów /wypis z rejestru/

    c) projekt zagospodarowania terenu w tym usytuowanie boisk i bieżni,          parkingu z drogami  i chodnikami oraz elementów małej architektury,

    d) część konstrukcyjną boisk i bieżni oraz ewentualny drenaż boisk i bieżni

    e) projekt budowlano-wykonawczy przebudowy (modernizacji) budynku zaplecza socjalnego

     f) dojścia i dojazdy

    g) zadaszenie koszy na śmieci

    h) projekt budowlano-wykonawczy ogrodzenia

    i) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

    j) kosztorys inwestorski oraz kosztorysy ślepe 5 egz.

Jednostka projektowa na własny koszt wykona mapy  sytuacyjno - wysokościowe terenu objętego opracowaniem w skali 1: 500.

3. Termin wykonania zamówienia :  cztery miesiące od daty podpisania umowy.

  1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :

  1. Warunki ogólne:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 PZP i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 2 PZP.

  1. Warunki szczegółowe:

      a/ projektant posiada uprawnienia do projektowania w zakresie objętym zamówieniem od co najmniej 5 lat i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego; (na potwierdzenie spełnienia  tego warunku wykonawca złoży wraz z ofertą kopię uprawnień i kopię zaświadczenia o przynależności do izby);

      b/ w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 projekt o wartości i wielkości nie mniejszej niż 50% wartości i wielkości tego zamówienia (na potwierdzenie spełnienia  tego warunku wykonawca złoży  wykaz ważniejszych projektów oraz referencje potwierdzające ww.  fakty ).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą: „spełnia, nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów .

  1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a/. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym zał. nr 1;

  b/. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy  

  Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do  

  SIWZ

c/. Kopie uprawnień budowlanych (minimum do projektowania - wszystkie branże niezbędne do zrealizowania zamówienia) i kopie przynależności do właściwej izby  samorządu zawodowego,

d/. oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e/ oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  f/. wykaz ważniejszych opracowań projektowych wykonanych w ciągu  

  ostatnich 3 lat

  g/. parafowany wzór umowy

  1. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

  1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5 w terminie do dnia: 27. 09. 2007 r. do godziny 900.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności przybyłych oferentów w dniu 27. 09. 2007 r. o godzinie 930 w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach przy ul. Skalbmierskiej 5

9. Wadium: nie dotyczy.

Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w Biuletynie Zamówień   Publicznych w dniu  18.09.2007 r. pod numerem 170122-2007.Burmistrz Miasta i Gminy

Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-09-18
Data publikacji:
2007-09-18
Data ostatniej zmiany:
2007-09-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-13 11:35:03, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)