Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk
  
  

ZESPÓŁ   EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 

w   DZIAŁOSZYCACH  

ul.   Skalbmierska 5, 28-440 DZIAŁOSZYCE, tel. (041) 352-60-10 w. 29

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

na dostawę opału do   przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i domów nauczyciela z terenu gminy   Działoszyce w sezonie grzewczym 2007/2008

Uzyskanie specyfikacji istotnych warunków   zamówienia (SIWZ):

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać   w siedzibie zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i   Placówek w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce bud. „B”   Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach, pok. nr 6 lub przesyłany jest za   pośrednictwem poczty. Formularz specyfikacji udostępniany jest nieodpłatnie.   Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Marcin Miszczyk – dyrektor   ZEASiP tel. (041) 352-60-05 wew. 29 – od poniedziałku do piątku w godz. 800   - 1400

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału wg   następujących rodzajów i parametrów:

           węgiel kostka gat. I w ilości ok. 175 ton: wartość opałowa powyżej   27.000 kJ/kg, popiół do 6%, siarka do 0,5%;

           węgiel groszek w ilości ok. 50 ton: uziarnienie 5 – 25 mm, niska zdolność   koksowania (typ 31), wartość opałowa powyżej 26.000 kJ/kg, maksymalna ilość   miału do 10%, popiół do 15%, siarka do 0,5%;

           miał węglowy w ilości ok. 45 ton: wartość opałowa powyżej 20.000   kJ/kg, popiół do 15%, siarka do 0,8%

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w SIWZ.

Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert   wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

Sezon grzewczy 2007/2008

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny   spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienia mogą   ubiegać się (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004   r. Prawo zamówień publicznych) oferenci, którzy:

1)     posiadają uprawnienia do   wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają   obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i   doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi   do wykonania zamówienia;

3)     znajdują się w sytuacji   ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z   postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1-10 i   ust. 2 pkt 1-4), tj. między innymi:

-            w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania   nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,   a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,   chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem   okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

-            nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono   upadłości;

-            nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek   na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali   oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych   płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-            osoby fizyczne (bądź wspólnicy w spółkach jawnych,   partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze   spółek komandytowych bądź komandytowo-akcyjnych, członkowie organu zarządzającego   osób prawnych) nie skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z   postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo   przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu   osiągnięcia korzyści majątkowych.

2.      Zamawiający dokona oceny   spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wyżej, poprzez   sprawdzenie złożonych przez wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów:

-            oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22   ust. 1 - zał. do SIWZ;

-            oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem   aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do   ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu   do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego   nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

-            oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem   aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego wystawionego nie wcześniej   niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

-            oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem   aktualnego zaświadczenia z właściwego ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3   m-ce przed upływem terminu składania ofert.

Informacja   na temat wadium:

Zamawiający   nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria   oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym   kryterium wyboru oferty jest cena brutto za całość przedmiotu zamówienia   (100%).

Miejsce   i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z napisem: „Oferta   na dostawę opału do szkół i placówek oświatowych w sezonie grzewczym   2007/2008” w siedzibie zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny   Szkół i Placówek w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, budynek „B” UMiG pok.   nr 7 w terminie do dnia 09.10.2007 r. do godz. 930

Miejsce   i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta   i Gminy w Działoszycach w sali narad w dniu 09.10.2007 r. o godz. 1000    

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg   terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania   ofert.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na   stronach biuletynu zamówień publicznych pod numerem ogłoszenia 180540-2007 z   dnia 01.10.2007

DYREKTOR

  Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół i Placówek

mgr Marcin   Miszczyk

Działoszyce,   1 października 2007 r.

  

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-10-01
Data publikacji:
2007-10-01
Data ostatniej zmiany:
2007-10-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 15:09:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)