Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zbieranie statystyk
  

OGŁOSZENIE   O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Zespół   Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach działając na   podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) uprzejmie informuje, iż w wyniku   prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na dostawę opału do szkół i placówek   oświatowych w sezonie grzewczym 2007/2008    zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:


P.P.H.U. “SADPOL”


Krzysztof Sady


ul. Piłsudskiego 30


28-440 Działoszyce


z ceną ofertową   brutto za wartość przedmiotu zamówienia: 117.700,00 zł. (słownie: sto   siedemnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).


W prowadzonym   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła tylko jedna oferta,  która spełnia postanowienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia.


Burmistrz Miasta i Gminy
  Działoszyce


/-/ Zdzisław Leks


Działoszyce,   19.10.2007 r.

  
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2007-10-19
Data publikacji:
2007-10-19
Data ostatniej zmiany:
2007-10-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-02 11:19:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)