Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja

Ikona statystyk

Informacje nieudostępnione w biuletynie

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie doinformacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie sąudostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszycena pisemny wniosek. 

   

Wyciąg z ustawy o dostępie do informacji publicznej

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie zostałaudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jestudostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzeniaumożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane wsposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiotudostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, którawytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymitożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.
2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnićmożliwość:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni,powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej nawniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dniod dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonymw ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie opowodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższymjednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej nawniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środkitechniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nieumożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych wewniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formieokreślonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemniewnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie zwnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może byćudostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni odpowiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji wsposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienieinformacji umarza się.

Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacjipublicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany doudostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wnioskusposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formęwskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokościodpowiadającej tym
kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dniod dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni oddnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminiezmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albowycofa wniosek.

Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznejoraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym wart. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje sięprzepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera takżeimiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęty stanowisko w toku postępowania oudostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na którychdobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnieniainformacji.

Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych doudostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowieudostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienieinformacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którymmowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje sięodpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2011-01-03
Data publikacji:
2011-01-03
Data ostatniej zmiany:
2011-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-16 15:13:46, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)